Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Traminal s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha
IČ 24260321, DIČ CZ24260321
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198260
Provozovna, servisní středisko, reklamace: Březolupy 75, 687 13 Březolupy
Email: info@atranet.cz, tel. 572503759

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

a. Tyto obchodní podmínky společnosti Traminal s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, identifikační číslo: 24260321, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“) na doménách:
www.atranet.cz, www.traminal.cz, www.catgenie.cz

b. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

c. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou kupujícímu zasílána jako příloha závazné objednávky - tj. kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou platné v podobě a rozsahu zaslaném v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

d. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

a. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

b. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a některých okolních zemí. Náklady pro ostatní regiony - pokud nejsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu - jsou s kupujícím sjednávány individuálně.

c. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
- informace o veškerých nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

d. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

e. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

f. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením/přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

g. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

h. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a při zasílání nákupních dokladů. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


3. CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
- bezhotovostně prostřednictvím online platebního systému Barion nebo ComGate
- bezhotovostně platební kartou
- prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

Platby prostřednictvím platebního systému Barion: Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.

Platby prostřednictvím platebního systému ComGate: Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb ComGate Payments, a.s. je institutem pod dohledem Národní banky České republiky.

b. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

c. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

a. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

b. Nejedná-li se o případ uvedený v čl.4.a. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího (Traminal s.r.o., Březolupy 75, 687 13 Březolupy) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@atranet.cz.

c. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.4.b. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14ti dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

d. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl.4.c. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

e. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.4.b. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl.4.d. obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím v provozovně.

f. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

g. V případě sporu bude řešeno mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

h. V případě odstoupení u použitého zařízení Catgenie platí bod f. a následující:
Pokud byl přístroj použit, je nutné tento řádně uživatelsky vyčistit a vysušit. Jedná se zejména o řádné vyčištění spodní plastové základny, odpadní komory a odpadní hadice.
Zde je odkaz na pravidelné uživatelské čištění: https://www.catgenie.cz/o-catgenie/o-catgenie/video-navod-k-udrzbe-toalety/
V opačném případě nebude přístroj k vrácení přijat a bude odeslán zpět na adresu zákazníka.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete zde.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

a. Způsob doručení zboží si kupující vybírá z nabídky prodávajícího uvedené na webovém rozhraní.

b. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

c. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

d. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo významném násilném mechanickém poškození by neměl kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

a. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

b. Prodávající odpovídá po dobu 24ti měsíců kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

c. Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, uvedené níže v sekci Reklamace.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

a. Kupující nabývá vlastnictví zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

b. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

c. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

a. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je vymezena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

b. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

c. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

d. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

e. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

f. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

g. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

h. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


9. DORUČOVÁNÍ

a. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

b. Zpráva je doručena:
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

b. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

c. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem ( č.89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webového rozhraní společnosti Traminal s.r.o. (dále jako provozovatel), se sídlem Praha 1, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, IČO 24260321, která tak působí jako správce osobních údajů. Společnost Traminal s.r.o. postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Od 25.5.2018 se budeme namísto zákona č. 101/2000 Sb. řídit při zpracování Vašich osobních údajů Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů.

Ochrana osobních údajů, registrace a použití registračních informací 

V případě, že návštěvník (uživatel) našeho webového rozhraní projeví zájem o nákup zboží (dále jako kupující), které v e-shopu nabízíme, bude požádán o zadání základních osobních informací (dále jako osobní údaje), případně o provedení registrace zákaznického účtu s těmito osobními informacemi.

Pokud uživatel nakupuje jako fyzická osoba, požadujeme při nákupu či registraci uvést následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Adresu pro fakturaci a adresu pro dodání zboží
- Telefonické spojení
- Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud uživatel nakupuje jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:
- Název společnosti (obchodní firma)
- Adresu pro fakturaci a adresu pro dodání zboží
- IČO, DIČ
- Telefonické spojení
- Elektronickou adresu (e-mail)

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Osobní údaje kupujícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu, a to za účelem jeho identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování jeho platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s kupujícím.

Nákupem v e-shopu prodávajícího dává kupující souhlas s tím, že provozovatel e-shopu, společnost Traminal s.r.o., může předávat osobní údaje kupujícího za účelem rozesílání obchodních sdělení, řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem a pojišťovnám. Webové rozhraní prodávajícího využívá technologie retargetingu, která umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti provozovatele retargetingu (Seznam, Google). Kromě výše uvedených případů jinak ze strany společnosti Traminal s.r.o. nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch jakékoli třetí strany.

Nákupem prostřednictvím webového rozhraní prodávajícího kupující souhlasí se:

- zpracováním a shromažďováním osobních údajů společností Traminal s.r.o. k marketingovým účelům. Tento svůj souhlas může kupující kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze provozovatele), a to na e-mailu: info@atranet.cz.

- zasíláním obchodních sdělení a nabídek (newsletterů) na emailovou adresu kupujícího, případně poštovní adresu či formou SMS zpráv. Odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné na e-mailu: info@atranet.cz.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat společnost Traminal s.r.o. o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese info@atranet.cz. O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou.

Osobní údaje jsou ukládány v zabezpečené databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Společnost Traminal s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (včetně akcí prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a k prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, a to především v případě nákupu na splátky. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou výše a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcí.

Cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v rámci webového rozhraní prodávajícího možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující souhlasí, že soubory cookies mohou být předávány třetím osobám za marketingovými účely.

Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího (provozovatele) na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím (provozovatelem) na elektronickou adresu kupujícího.

Zadáním e-mailové adresy dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, za účelem rozesílání obchodních sdělení. Zadáním e-mailové adresy dává kupující souhlas se zasíláním obchodních sdělení na zadanou e-mailovou adresu. Dále kupující potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupující bere na vědomí, že může kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení. Odhlásit se z odběru novinek (obchodních sdělení) je možné provést kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu (newsletteru) nebo zasláním e-mailu na info@atranet.cz s žádostí o vyřazení.

Zadáním e-mailové adresy dává kupující souhlas s tím, že správce osobních údajů, společnost  Traminal s.r.o., může osobní údaje předat třetím subjektům za účelem rozesílání obchodních sdělení. Těmito subjekty jsou výhradně poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz
×

Splátková kalkulačka ESSOX